1395/08/10 - 12:15
سیزدهم آبان ماه نماد استکبار آمریکایی است، نماد روح تعدی وتجاوز استکبار نسبت به ملت ها از جمله نسبت به ملت ایران است.«مقام معظم رهبری»

مقالات